A Déli Apróról

A déliapró.hu a LAPCOM ZRT. által működtetett internetes szájt, (továbbiakban: Szolgáltató), tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

Aki a déliapró.hu oldalaira hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó), egyben elfogadja jelen üzleti szabályzatot.

I. Általános rendelkezések:

1.) A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

a.) jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

b.) nem a rovat jellegének megfelelő;

c.) szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

d.) erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

e.) félelemérzetet kelt;

f.) amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;

g.) pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);

h.) indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

i.) a déliapró.hu megítélése szerint sértheti a déliapró.hu, a LAPCOM ZRT., a déliapró.hu üzleti partnerei vagy a déliapró.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait;

j.) spam hirdetésnek minősül.

2.) Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

a.) Az déliapró.hu oldaláról kimutató internetes link;

b.) olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;

c.) a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;

d.) politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;

e.) tiltott gyógyszerreklámnak minősül;

f.) burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;

g.) külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;

h.) megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);

i.) dohányáru reklám;

j.) minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

3.) Jogok és kötelezettségek A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

a.) Felhasználó tudomásul veszi , hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

b.) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhoz tartozó weboldalak üzemeltetése a Trader cégcsoporthoz tartozó külföldi jogi személy szerverein történik. c) Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhe

d.) A déliapró.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.

e.) Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a LAPCOM ZRT. által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a LAPCOM ZRT kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

f.) Felhasználó tudomásul veszi , hogy a déliapró.hu oldalon főkategóriánként csak meghatározott számú hirdetés tölthető fel ingyenesen, magánfelhasználók által.

g.) A meghatározott limiten felül feladott hirdetések a hirdetési kategóriákban és a keresőkben nem jelennek meg a látogatók számára. Inaktív státuszú hirdetésként csak az ügyfél hirdetéskezelő felületén lesznek láthatóak. Ezen hirdetések csak akkor kerülhetnek aktiválásra, ha a magánfelhasználó az adott főkategóriában feladott aktív hirdetéseinek száma a megadott limit alá csökken. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a limiten felül feladott új hirdetései a déliapró.hu oldalán nem aktiválhatók, amíg a limiten felüli aktív hirdetései inaktívvá nem válnak, vagy törlésre nem kerültek.

h.) A Hirdetésfeladási limit eléréséről a déliapró.hu tájékoztatást ad az oldalon megjelenő hibaüzenetek és a felhasználó e-mail címére kiküldött értesítő e-mailek formájában. Amennyiben az adott felhasználó az adott főkategóriában a meghatározott limitnél nagyobb mennyiségben kíván hirdetni, akkor lehetősége van előfizetni a többletszoláltatásokért.

I. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

a.) A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

b.) A Szolgáltató jogában áll , hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, a fentiekben meghatározott limiten felül feladásra kerülő magánfelhasználói apróhirdetéseket az expressz.hu oldalon ne jelenítse meg, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

c.) A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.

d.) A déliapró.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a déliapró.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a LAPCOM ZRT.-t illeti.

e.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a déliapró.hu oldalon megjelentetett hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban.

f.) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

g.) A Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

h.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

II. Felelősség kizárása

1.) A déliapró.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. A déliapró.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a déliapró.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a déliapró.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

2.) A déliapró.hu nem vállal felelősséget:

a.) az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

b.) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;

c.) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

d.) a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

e.) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

f.) felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

g.) a rendszer használatából adódó károkért,

h.) bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A déliapró.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

III. Egyéb rendelkezések

1.) A déliapró.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.

2.) Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, a déliapró.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:

a.) megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

b.) jogsértést megvalósító hirdetés;

c.) az etikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;

d.) duplikált hirdetés (egy hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása) Egy regisztrált partner csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést, tehát a regisztrált partner (alhálózatai) sem hirdethetik mindnyájan ugyanazt. XML-es (csoportos) és manuális feltöltés esetén is csak egyszer szerepelhet ugyanazon hirdetés egy kategóriában. A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.

3.) Egy adott e-mail cím csak egy hirdető adatai között szerepelhet.

4.) A hirdetések szöveges részében (a megjegyzésben) csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, e-mail cím, link (ez utóbbi külön szolgáltatás igénybevétele nélkül) nem kerülhet bele ebbe a szövegbe. A déliapró.hu fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.

5.) Fenntartjuk a déliapró.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben a déliapró.hu az egyébként szokásos hirdetési díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek, és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező megfizetni.

6.) A portálon fellelhető szöveges, fotós és multimédiás tartalom a LAPCOM ZRT. (Kiadó) szellemi tulajdona. A Kiadó minden jogot fenntart a tartalom másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

A déliapró.hu arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

A Lapcom Zrt. Hirdetési szolgáltatásokról szóló Általános Szerződési Feltételei